Hälsning från Box Bygg

Hej alla Baltic-grannar,

Sommarlovet har börjat och det innebär en lägre aktivitet även på Baltic.

Arbetena avstannar dock inte; stommonteringen kommer att pågå som vanligt under hela sommaren.
Det innebär att långtradartransporterna av betongelement fortsätter och båda kranarna kommer att vara igång. När väggelementen monteras används borrmaskin, vilket är ljudligt och tyvärr inte går att undvika.
En annan ljudlig aktivitet som heller inte går att undvika är vattenbilning runt en dilatationsfog i betongen som måste åtgärdas. Vi är ledsna över ljudet och försöker liksom tidigare att minimera det, men det går inte att eliminera det.
Förutom förhöjda ljudnivåer till och från under en längre period, innebär det också ett stort flöde av vatten. Vattnet används vid bilningen och filtreras m.h.a. en geotextilduk som ligger vid Baltic gränd. Överskottsvattnet kommer att rinna ned i det publika dagvattennätet.

De invändiga arbetena bestående av montering av innerväggar, målning och installationsarbeten går på sparlåga under juli för att ta normal fart i augusti. Halvvägs in i augusti är alla entreprenörer på plats igen.

Under sensommarperioden kommer borrning för bergvärme att utföras mot Baltic gränd; detta sker enbart under kontorstid. Då kommer även det publika vatten- och avloppsnätet att kopplas samman med Baltics knutpunkt vilket påverkar framkomligheten på Annedalsvägen. Mer information om detta kommer senare.

Går allt som planerat, kommer projektplatsens huskroppar att likna detta i slutet av sommaren:

Påminnelse städdag

I morgon är det dags för föreningens årliga städdag. Desto fler vi är desto finare får vi i våra gemensamma utrymmen.
Vi möts kl 10:00 på gården mellan Krakel Spektakels gata och Ture Sventons gata och runt kl 12 tänder vi grillarna och äter korv med bröd tillsammans!

Välkomna hälsar styrelsen

Årsstämma 2019

Igår delades kallelse och årsredovisningen för 2018 ut till samtliga medlemmars postfack.

Stämman äger rum den 9 Maj kl 18:30 i Biblioteket, Marabouparken, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.
Föreningen bjuder på kaffe i anslutning till stämman.

Varmt välkomna hälsar styrelsen

Viktig info om branden

Om någon lägenhetsinnehavare som inte varit i kontakt med sitt försäkringsbolag ännu upplever eventuella skador i sin lägenhet pga branden (sot/rök/vatten etc.) kontakta ert försäkringsbolag för vidare utredning. Vi övriga frågor vänligen kontakta styrelsen på brfaparken@gmail.com

Brand

Idag, sen eftermiddag började det brinna i en lägenhet på krakel spektakels gata 2. Branden är nu släckt och ingen person kom till skada. Föreningens försäkringsbolag är kontaktat och kommer ta kontakt med berörda lägenheter för besiktning och vidare handläggning.

Vid frågor vänliga kontakta styrelsen på brfaparken@gmail.com

Container för blandat avfall

Fredag 26/10 – Måndag 29/10 på vändplanen på Krakel Spektakels Gata
Fredagen den 26/10 ställer Ragnsells upp en container på motsvarande 10 kubikmeter där det är fritt fram att slänga blandat avfall enligt bifogade instruktioner. Den står sedan kvar tillmåndag 29/10 - så passa på att utnyttja denna extrainsatta tjänst under helgen.
Styrelsen kommer även se till att det skräp som någon lämnat i miljörummet kastas i containern så att det blir lättare att både tömma och hålla ordning imiljörummet framöver.
Vänligen respektera bifogad sorteringsinformation för att undvika ytterligare kostnader förföreningen, samt att framöver gemensamt hålla ordning i miljörummet och endast användadetta enligt föreningens trivselregler med tillhörande instruktioner på väggarna och påföreningens hemsida.

Med vänliga hälsningar
/Styrelsen

Infobrev till alla grannar runt Baltic 8

*Brev från Boxbygg*

Hej!

Här kommer en övergripande uppdatering rörande kvarteret Baltic 8.

Nu har markarbetena för samtliga sex hus i kvarteret kommit igång. I dessa arbeten har vi lagt mycket möda på att tillämpa de rekommendationer som vi fått från en erfaren bullerkonsult.
Det innebär att vi har satt ljuddämpare på borrigg och knackare, samt upp ljud- och dammdämpande duk på staketet samt köpt in ljudfiltar till de mest ljudalstrande punkterna. Snigeldynamit används i betydligt större utsträckning än tidigare. Vi kommer dock att behöva spränga vid ytterligare några tillfällen under senhösten, efter att etableringen flyttats till sin permanenta plats. Vi har fått positiv respons på dessa förändringar och vi hoppas att ni märker ljudskillnaden i er vardag.

Vi har från och med sommaren begränsat utförandet av de särskilt ljudkrävande momententill vardagar vanlig kontorstid. Dessvärre kommer vi under vecka 41 t.o.m. vecka 44 att behöva utöka denna tid till vardagar mellan 7 och 19. Anledningen är det svetsarbete som görs i samband med monteringen av byggbodarna på den permanenta platsen på Bullerbytorget. Arbetet med att svetsa ihop de stora järnbalkarna går inte alltid att avbryta på ett säkert sätt vid ett visst klockslag; ett arbetsmoment måste slutföras för att inte äventyra konstruktionens funktionalitet och säkerhet.
Liksom tidigare kommer mindre ljudalstrande arbete att utföras på lördagar mellan klockan 9 och 17; söndagar är arbetsfria.

När stellaget är färdigsvetsat över parkeringen, kommer bodarna att lyftas på platser i etapper. Etableringen kommer, fullt utbyggd i vecka 46 att betså av 38 bodar i två plan. De av er som använder parkeringen kommer även fortsättningsvis att få riktade uppdateringar allteftersom arbetet fortskrider.

Parallellt med parkeringens insida schaktas en transportväg så att bl.a. långa släp med prefabricerade betongväggar kan lastas av på byggarbetsplatsen på ett säkert sätt. Transportvägen blir enkelriktad, med infart nere vid Annedalsvägen och utfart från Tappvägen i nivå med skolan. Naturligvis omgärdas även denna av högt staket för att hela området ska vara säkert för skolbarnen. En grind avskärmar utfarten och skyltar informerar om den nya vägen. En flaggvakt kommer att närvara vid lossningen av de tunga väggarna , men vi ber er vara extra uppmärksamma när ni rör i området. Lösningen är godkänd av trafikkontoret på Stockholms stad.

I övrigt ägnas den kommande månaden åt att montera väggar och valv på de fyra hus som nu börjar stick upp. En del installationer för bergvärme och sopsug har kommit på plats, liksom markrör för övriga installationer. Hittills håller tidplanen!

I samband med den annalkande vintern vill vi påminna om de bilöverdrag som delats ut av TRIFAM och som legat vid parkeringen. Ett fåtal har omhändertagits av BOX Byggs platsledning och delas ut till dem som efterfrågar dem.

Vi vill också redan nu flagga för att bygget tar Julledigt, vilket innebär att ingen aktivitetalls kommer att pågå innanför staketet mellan den 23:e december och första januari.

Avslutningsvis har vi en efterlysning gällande en upphittad ring. Presumtiva ägare får gärna höra av sig till platskontoret där ringen återlämnas mot beskrivning.

Med vänlig hälsning,

Projekt Baltic

MAIL: info.baltic@boxbygg.se
TEL: 0765-727360 (vardagar 8-15)

Information från Box Bygg, Baltic

Till grannarna runt kvarteret Baltic 8, Annedalsvägen 33-39.

Vi har nu passerat högsommarperioden och byggandet av det nya kvarteret Baltic fortskrider enligt plan.
Det innebär att de omfattande markarbetena har kommit mer än halvvägs och att grundläggning av förskola samt hus 5 har slutförts. Även grunden på hus 3 och 6 har kommit långt.
Den första etappen på stommonteringen har påbörjats och detta arbetsmoment kommer att vara huvudfokus under lång tid framöver.
I och med detta ligger nu den värsta bullerperioden bakom oss, även om en del markarbete återstår på den sida av kvarteret som ligger åt nordöst. Det innebär att bulleralstrande aktiviteter som bergsknackning samt dubborrning kommer att behöva utföras även under senhösten. För att undvika att detta medför störningar undersöker vi en rad olika lösningar.
Under sommaren har tidsluckan för särskilt bullrande arbeten begränsats till vardagar 7.00-17.00. Denna begränsning kommer att gälla även framöver.
Arbete på lördagar pågår 9.00-17.00, med fokus på aktiviteter som inte bullrar.
Under hösten kommer etableringen att flytta tillbaka till Tappvägen. Där kommer byggbodarna att stå på ställning ovanför bilparkeringen. För att kunna bygga ställningen utryms parkeringen i två omgångar, varav den första pågår nu och t.o.m. vecka 37.
Förberedelserna för bodflytten är klara i slutet av vecka 37. Måndagen den 17 september påbörjas den andra etappen, då ställningen svetsas ihop och bodarna lyfts på plats. Även nu behöver parkeringen utrymmas på samma sätt som sker nu; indelning kommer dock att bli en annan.
Under hösten kommer de tunga leveranserna att fortsätta. Det innebär att det är fortsatt trångt i korsningen Annedalsvägen/Tappvägen – välj om möjligt en annan färdväg till och från området. När etableringen flyttas till sin ordinarie plats kommer transporterna till byggplatsen att läggas om så att infart och utfart sker på två olika ställen. Resultatet förväntas öka effektiviteten i logistiken och minska risken för köbildning i området.
Vid frågor finns BOX Byggs platsledning anträffbar vardagar mellan klockan 7 och 16. Eller så nås vi på
MAIL: info.baltic@boxbygg.se
TEL: 0765-72 73 60 (vardagar 8-15)
Med vänlig hälsning,
Projekt Baltic

Sommarinformation till kringboende, kvarter Baltic

*Information från Projekt Baltic, Boxbygg*

”Här kommer uppdaterad information kring byggnadsarbetena på kvarter Baltic.
Vi börjar lägga de mest högljudda arbetena bakom oss när vi nu gått in i semestermånaderna. De arbeten som pågår nu är de som kommer att pågå under semestern. En skillnad från tidigare är att vi kommit överens med våra underentreprenörer att de INTE ska arbeta med bergborrning eller motorkap på lördagar. Det är vår förhoppning att det ska märkas.
Våra arbetstider kommer även fortsättningsvis att vara 07.00- 19.00 på vardagar och 07.00-17.00 på lördagar.
För den teknikintresserade:
Bullrande arbeten som nu är helt avslutade:
Sprängning av schakt
Borrning för bergvärmerör
Borrning för spont utmed parkeringen
Arbetet fortgår under hela sommaren och kommer att se ut så här under den närmaste tiden:
Gjutning av spontrör utmed parkeringen
Borrning av dragstad till de nya hammarbanden i den nya sponten utmed parkeringen – detta kommer att generera mest ljud under juli månad
Montering av två nya hammarband
Schaktning och singling av bottenplatta, vilket innebär en del ljudgenererande bergknackning
Armering och gjutning av betonggrund, bottenplatta samt garageväggar
Ledningsarbeten i mark och platta
Borrning av genomföringar i betong
Sist men inte minst: stommonteringen påbörjas. Denna aktivitet kommer att pågå till våren 2020.”

Mycket viktig information om din bilplats på Bullerbytorget

*Information från Trifam*

Hej,

några av er har fått information om åtgärder på Bullerbyparkeringen i sommar, några har inte fått det. Åtgärderna består i att bygga en byggetablering ovanpå delar av parkeringen (parkering under), samt flytta den ut mot Tappvägen ett par meter, se Bilaga Etablering och parkering från 2018-09. Den information som gick ut tidigare i våras om att c:a 30 parkeringshyresgäster blir utan bilplats 1-2 veckor i juli revideras härmed.

Följande gäller:

Samtliga 99 bilplatser berörs, men ingen kommer att bli utan bilplats.

Med start någon gång under augusti kommer 20-30 bilplatser per vecka under 6 veckor hänvisas till grusytan i änden av Dartajangs gata, se Bilaga Tillfällig parkering under 2018-08. Det kommer inte finnas parkeringsplankor eller uppritade rutor, så vänligen parkera disciplinerat under den/de två veckor din bil är hänvisad till grusytan. Grusytan kommer att bevakas av Q-park och ditt parkeringstillstånd för Byllerbyparkeringen gäller.

Exakt vilken/vilka två veckor just din bil är hänvisad till grusytan i änden på Dartanjangs gata kommer i god tid att anslås på stängslet framför din bilplats på Bullerbytorget, samt informeras via mejl/sms.

Frågor om ovanstående besvaras
• t.o.m. v28 av Lars-Peter Brette, lpb@trifam.se
• fr.o.m. v29 av Magnus Ahlström magnus.ahlstrom@boxbygg.se

Med vänlig hälsning
_____________________________

TRIFAM FASTIGHETS AB
Box 42204, 126 17 Stockholm | Västberga Allé 5
Tel växel 08-404 09 20 | Fax 08-404 09 21
E-post: info@trifam.se
www.trifam.se

Sidor