Information från Box Bygg, Baltic

  • Posted on: 28 August 2018
  • By: Emelie Skoglund

Till grannarna runt kvarteret Baltic 8, Annedalsvägen 33-39.

Vi har nu passerat högsommarperioden och byggandet av det nya kvarteret Baltic fortskrider enligt plan.
Det innebär att de omfattande markarbetena har kommit mer än halvvägs och att grundläggning av förskola samt hus 5 har slutförts. Även grunden på hus 3 och 6 har kommit långt.
Den första etappen på stommonteringen har påbörjats och detta arbetsmoment kommer att vara huvudfokus under lång tid framöver.
I och med detta ligger nu den värsta bullerperioden bakom oss, även om en del markarbete återstår på den sida av kvarteret som ligger åt nordöst. Det innebär att bulleralstrande aktiviteter som bergsknackning samt dubborrning kommer att behöva utföras även under senhösten. För att undvika att detta medför störningar undersöker vi en rad olika lösningar.
Under sommaren har tidsluckan för särskilt bullrande arbeten begränsats till vardagar 7.00-17.00. Denna begränsning kommer att gälla även framöver.
Arbete på lördagar pågår 9.00-17.00, med fokus på aktiviteter som inte bullrar.
Under hösten kommer etableringen att flytta tillbaka till Tappvägen. Där kommer byggbodarna att stå på ställning ovanför bilparkeringen. För att kunna bygga ställningen utryms parkeringen i två omgångar, varav den första pågår nu och t.o.m. vecka 37.
Förberedelserna för bodflytten är klara i slutet av vecka 37. Måndagen den 17 september påbörjas den andra etappen, då ställningen svetsas ihop och bodarna lyfts på plats. Även nu behöver parkeringen utrymmas på samma sätt som sker nu; indelning kommer dock att bli en annan.
Under hösten kommer de tunga leveranserna att fortsätta. Det innebär att det är fortsatt trångt i korsningen Annedalsvägen/Tappvägen – välj om möjligt en annan färdväg till och från området. När etableringen flyttas till sin ordinarie plats kommer transporterna till byggplatsen att läggas om så att infart och utfart sker på två olika ställen. Resultatet förväntas öka effektiviteten i logistiken och minska risken för köbildning i området.
Vid frågor finns BOX Byggs platsledning anträffbar vardagar mellan klockan 7 och 16. Eller så nås vi på
MAIL: info.baltic@boxbygg.se
TEL: 0765-72 73 60 (vardagar 8-15)
Med vänlig hälsning,
Projekt Baltic