Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång.
Medlem som önskar få ärende behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen senast den dag som styrelsen beslutar, ett datum som kommer aviseras i god tid innan.

Extra föreningsstämma kan anordnas om styrelsen eller revisorn finner skäl för det, eller om en tiondel av de röstberättigade föreningsmedlemmarna kräver det.