Sommarinformation till kringboende, kvarter Baltic

*Information från Projekt Baltic, Boxbygg*

”Här kommer uppdaterad information kring byggnadsarbetena på kvarter Baltic.
Vi börjar lägga de mest högljudda arbetena bakom oss när vi nu gått in i semestermånaderna. De arbeten som pågår nu är de som kommer att pågå under semestern. En skillnad från tidigare är att vi kommit överens med våra underentreprenörer att de INTE ska arbeta med bergborrning eller motorkap på lördagar. Det är vår förhoppning att det ska märkas.
Våra arbetstider kommer även fortsättningsvis att vara 07.00- 19.00 på vardagar och 07.00-17.00 på lördagar.
För den teknikintresserade:
Bullrande arbeten som nu är helt avslutade:
Sprängning av schakt
Borrning för bergvärmerör
Borrning för spont utmed parkeringen
Arbetet fortgår under hela sommaren och kommer att se ut så här under den närmaste tiden:
Gjutning av spontrör utmed parkeringen
Borrning av dragstad till de nya hammarbanden i den nya sponten utmed parkeringen – detta kommer att generera mest ljud under juli månad
Montering av två nya hammarband
Schaktning och singling av bottenplatta, vilket innebär en del ljudgenererande bergknackning
Armering och gjutning av betonggrund, bottenplatta samt garageväggar
Ledningsarbeten i mark och platta
Borrning av genomföringar i betong
Sist men inte minst: stommonteringen påbörjas. Denna aktivitet kommer att pågå till våren 2020.”

Mycket viktig information om din bilplats på Bullerbytorget

*Information från Trifam*

Hej,

några av er har fått information om åtgärder på Bullerbyparkeringen i sommar, några har inte fått det. Åtgärderna består i att bygga en byggetablering ovanpå delar av parkeringen (parkering under), samt flytta den ut mot Tappvägen ett par meter, se Bilaga Etablering och parkering från 2018-09. Den information som gick ut tidigare i våras om att c:a 30 parkeringshyresgäster blir utan bilplats 1-2 veckor i juli revideras härmed.

Följande gäller:

Samtliga 99 bilplatser berörs, men ingen kommer att bli utan bilplats.

Med start någon gång under augusti kommer 20-30 bilplatser per vecka under 6 veckor hänvisas till grusytan i änden av Dartajangs gata, se Bilaga Tillfällig parkering under 2018-08. Det kommer inte finnas parkeringsplankor eller uppritade rutor, så vänligen parkera disciplinerat under den/de två veckor din bil är hänvisad till grusytan. Grusytan kommer att bevakas av Q-park och ditt parkeringstillstånd för Byllerbyparkeringen gäller.

Exakt vilken/vilka två veckor just din bil är hänvisad till grusytan i änden på Dartanjangs gata kommer i god tid att anslås på stängslet framför din bilplats på Bullerbytorget, samt informeras via mejl/sms.

Frågor om ovanstående besvaras
• t.o.m. v28 av Lars-Peter Brette, lpb@trifam.se
• fr.o.m. v29 av Magnus Ahlström magnus.ahlstrom@boxbygg.se

Med vänlig hälsning
_____________________________

TRIFAM FASTIGHETS AB
Box 42204, 126 17 Stockholm | Västberga Allé 5
Tel växel 08-404 09 20 | Fax 08-404 09 21
E-post: info@trifam.se
www.trifam.se

Damm från bygget av nya Baltic

Meddelande från Trifam Fastighet angående bygget vid Baltic "P.g.a. pålning dammar det återigen vid uppförandet av nya Baltic. Samtliga möjliga åtgärder vidtas, bl.a. skydd med presenningar mm samt vattenbegjutning med vattenkanoner. Vattenbegjutning är dock ej möjlig när det är minusgrader. Vänligen använd det bilkapell som införskaffades i somras."

Sprängningar vid bygget av Baltic

Information från bygget vid av nya Baltic 8:

Vi har beslutat att ha tre möjliga sprängtider per vardag, klockan: 8:45, 10:45 och 15:00. Samtliga tider kommer inte att nyttjas varje dag, utan med nuvarandeplanering beräknas 3-7 salvor i veckan. Varje sprängtillfälle kommer att aviseras med tydlig signal innan och efter.

Container för blandat avfall

Fredag 10/11 – Måndag 13/11 på vändplanen på Krakel Spektakels Gata

På fredag 10/11 ställer Ragnsells upp en container på motsvarande 10 kubikmeter där det är
fritt fram att slänga blandat avfall enligt bifogade instruktioner. Den står sedan kvar till
måndag 13/11 - så passa på att utnyttja denna extrainsatta tjänst under helgen.

Styrelsen kommer även se till att det skräp (säng, resväska, kläder, etc.) som någon lämnat i
miljörummet kastas i containern så att det blir lättare att både tömma och hålla ordning i
miljörummet framöver.

Vänligen respektera bifogad sorteringsinformation för att undvika ytterligare kostnader för
föreningen, samt att framöver gemensamt hålla ordning i miljörummet och endast använda
detta enligt föreningens trivselregler med tillhörande instruktioner på väggarna och på
föreningens hemsida.

Med vänliga hälsningar,
/Styrelsen

Åtgärdsplan för 5-årsbesiktning

Åtgärdsplan för 5-årsbesiktningen har tagits fram av vår entreprenör Einar Mattson.

Arbetet beräknas preliminärt att utföras i lägenheterna enligt nedan. Tidplanen är preliminär och mer info kommer under vecka 32.

Ture Sventons Gata 2 V.33-34
Annedalsvägen 30 V.34-35
Krakel Spektakels Gata 1 V.35-36
Krakel Spektakels Gata 3 V.36-37
Krakel Spektakels Gata 2 V.37-38
Annedalsvägen 26 V-38-39

Styrelsen
BRF Åparken

Ersättning till bilägarna på Balticparkeringen (Uppdaterad 20/6)

Det har varit mycket info de senaste dagarna här på hemsidan angående dammet från Baltichuset och bilarna på parkeringen brevid. Nu har Trifam fastigheter skickat ett nytt meddelande om ersättning som ni kan läsa nedan.

Med anledning av dammet på bilarna har Trifam beslutat följande

Trifam ersätter samtliga våra bilparkeringshyresgäster på Bullerbytorget med en engångssumma om 4000:-. Ersättningen täcker gott och väl en omfattande utvändig rekonditionering på valfri professionell rekonditioneringsfirma samt ett bilkapell från Biltema, se bifogad länk. Ersättningen kommer att utgå som rabatt på kommande hyresavier.

http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Kapell/Helkapell-polyest...

Trifam kommer att tillse att samtliga bilar med kapell inte bötfälls fr.o.m. 2017-06-19.

Trifam beklagar verkligen att dammsituationen blivit som den blivit, vi har inte kunnat förutse detta.

Uppdatering 20/6

Nedan meddelande är en uppdatering från Trifam, styrelsen kollar med Nordstaden hur återbetalningen ska gå till i praktiken för berörda medlemmar återkommer vi med mer info snart.

"Med anledning av att det framförts önskemål om att ersättningen om 4000:-/plats skall utbetalas nu (i stället för som tidigare meddelats som rabatt på kommande hyresavier), kommer ersättningen att komma er tillhanda enligt nedan:

1. Kreditering av bilplatshyrorna för 2017-01-01 – 2017-09-30. Återbetalningen via kreditering omfattar c:a 118 834:-, dvs 3300:-/bilplats och sker fortast möjligt efter det att ni meddelat Trifam till vilket konto pengarna skall utbetalas till.
2. Rabatt på kommande hyresavier. Återbetalningen via rabatt omfattar 25 166:-, d.v.s. c:a 700:-/plats.

Anledningen till att hela beloppet inte kan utbetalas nu har med momsregler att göra.

Notera att ersättningen på 4000:-/bilplats är utöver 2 månader hyresfritt."

Meddelande angående rivningsdammet

Styrelsen har fått nedan information från Trifam Fastighet som äger Baltic huset som just nu rivs.

Bilparkeringen
Det har inkommit flera klagomål om att den tillfälliga bilparkeringen är för dammig för att användas. Vi har tyvärr inte möjlighet att anvisa till någon annan plats än den s.k. Bullerbyparkeringen eftersom det inte finns andra ytor. Hyran där är kraftigt reducerad (med över 50%) och dessutom noll under två månader p.g.a. olägenheterna just nu. Trifam anser sig ha tagit sitt ansvar genom dessa åtgärder. Som Trifam ser det finns två alternativ, antingen täcka bilen med ett skydd varje dag t.o.m. 2017-07-31 då rivningen är klar (en del av den kraftigt reducerade hyran på c:a 20 000:- under 3,5 år är ersättning för den olägenheten), alternativ välja att säga upp er plats och hyra en annan plats av en annan hyresvärd. Det finns bl.a. (i alla fall fanns) plats i garage inom brf Trollskogen http://www.trollskogen.org/.

Damm i övrigt
Det kommer att damma t.o.m. 2017-07-31. Entreprenören vidtar alla tillgängliga metoder för att reducera dammspridning. Som tidigare meddelats är gamla Baltic miljösanerad och dammet innehåller inget miljöfarligt avfall.

Lukt
Lukt sägs ha spridit sig vid ett par tillfällen. Inte heller detta är något miljöfarligt. Troligen är det avloppsledningar som blottats och under korta perioder sprider odör.

Barnvagnsramp till Annedalsvägen 41-45
Den monteras senast v27.

Sidor