Städ- och grilldag den 26 april

Boka redan nu in lördagen den 26 april. Då samlas vi på våra gårdar och hjälps åt att städa bort vintern. Vi plockar skräp och döda plantor i planteringarna och vi röjer i cykel- och barnvagnsrum. När vi är nöjda samlas vi och grillar korv och annat gott. Det kommer att finnas korv och dricka för alla.
Det kommer också att stå en container på vändplanen på Krakel Spektakels Gata. Där kan vi slänga skräpet vi samlar ihop och det är även fritt fram för alla att slänga sånt ni vill bli av med.
Mer information kommer, håll utkik på anslagstavlan i din port.
Styrelsen

Årsstämman hålls den 7 maj

Årets föreningsstämma hålls även i år den 7 maj. Tidpunkt och lokal meddelas senare. Observera att motioner till stämman skall vara inlämnade skriftligen till styrelsen senast den 1 mars 2014.
När du skriver din motion, förklara kort varför du skriver den. Avsluta med en att-sats, det vill säga, förklara vilken konkret åtgärd du vill att styrelsen ska utföra. (t,ex: ”att stämman fattar beslut om att styrelsen ska ”…)
Motioner kan lämnas via e-post till ordforande@aparken.se eller brev till Brf Åparken, Ture Sventons Gata 2, 168 70 Bromma.

Om övergången till kollektivt avtal hos Telia

Övergången till kollektivt avtal hos Telia – har du blivit fakturerad efter övergången?

Styrelsen har efter en längre tids kontakt med Telia nu fått beskedet att den automatiska övergången till kollektivt avtal den 23:e oktober 2013 inte fungerat som det var avsett. Effekten är att många medlemmar blivit fortsatt fakturerade för det individuella avtalet, för alla eller delar av tjänsterna.

Styrelsen har arbetat för att Telia skulle åta på sig att själva rätta till sitt misstag för alla medlemmar i Brf Åparken, men utan framgång. Lösningen blir tyvärr att du som medlem får kontakta Telias kundtjänst.

Läs mer om detta och övriga problem kopplat till det kollektiva avtalet i dokumentet nedan.

Vi byter förvaltare

Från den 1 januari 2014 byter föreningen efter genomförd upphandling till ny teknisk och ekonomisk förvaltare. Vår nya förvaltare är Nordstaden Stockholm AB med säte i Solna.

För dig som bor i föreningen är det några saker att tänka på efter bytet.
Nya betalningsuppgifter för månadsavgiften.
Månadsavierna för avgiften kommer snart att distribueras för de kommande tre månaderna, denna gång från Nordstaden. Då måste ny autogiroanmälan göras för dig som använder autogiro. Blanketter för nytt autogiro skickas ut samtidigt med avierna tillsammans med ett brev från Nordstaden. För avgiften med förfallodatum 30/12 hinner inga nya autogirobetalningar startas.

Nytt nummer för felanmälan.
Om du drabbas av ett tekniskt problem som behöver åtgärdas felanmäler du det direkt till Nordstaden, enklast via deras hemsida (www.nordstadenstockholm.se) annars via telefon 08-324060 måndag-fredag 07.00 till 16.00. Vid skador och fel som kräver omedelbar åtgärd utanför kontorstid, kontakta Jourfirma Dygnet, jour-nummer 08-587 801 30.

Ny kontaktperson för exempelvis avgiftsavier och p-platskö är Lena Lindberg. Du når Lena på: lena.lindberg@nordstadenab.se.

Har du frågor kring övergången till nya förvaltaren? Hör gärna av dig till någon i styrelsen.

Hälsningar
Styrelsen

Tags: 

Sopsugen - lås även på röret för brännbart avfall

Sopsugsanläggningen fungerar inte tillfredsställande som de flesta säkert har noterat. Till en del kan det bero på att boende längre in på Annedalsvägen slänger sina sopor i våra rör. Det gör att våra rör fort blir fulla och då ställs soporna direkt på marken utanför röret. Dessa sopor lockar tyvärr till sig fåglar och andra oönskade gäster.

För att i viss mån försöka komma tillrätta med problemet har styrelsen beslutat att låta montera lås även på rören för brännbart avfall på Annedalsvägen 26 & 30. När låsen är monterade öppnar du röret med din vanliga nyckel på samma sätt som för röret med organiskt avfall.

Styrelsen

Gårdsfest och extra föreningsstämma

Gårdsfest torsdag 22 augusti

Kl. 18:00 tänder vi grillarna och dukar upp långbord på den stora gården. Föreningen bjuder på korv med bröd och dricka. Vill man ta med annat o grilla går det självklart bra.
Tillsammans ser vi fram emot en riktigt trevlig kväll!

Extra föreningsstämma
Kallelse till extra föreningsstämma om gruppavtal för bredband, TV och telefoni, torsdagen den 22 augusti 19:00, gemensamma gården

Stämmans dagordning:
Stämmans öppnande
Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
Val av ordförande på stämman
Anmälan av ordförandens val av sekreterare
Val av minst en person att jämte ordföranden justera protokollet samt tillika vara rösträknare
Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
Information och beslut om att teckna gemensamhetsavtal med Telia för bredband TV och telefoni för föreningens medlemmar.
Stämmans avslutande

Läs mer om erbjudandet i bifogat dokument.

Uppdaterade satellitbilder på Bing.com

Satellitbild över BRF Åparken

bing.com finns det numera en uppdaterad satellitkarta över Annedal. Exempelvis kan man se många fler hus, och även den blå bron över Bällstaån. Som jämförelse är google maps motsvarande bilder flera år gamla. Här nedan finns den interaktiva kartan från bing där man kan zooma in/ut och studera vårt område.

Tags: 

Sidor