Trivselregler Brf Åparken

Styrelsens uppgift

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna
Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare, även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, andrahandshyresgäster eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten.
Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. Vi slipper onödiga kostnader och ett välskött hus ger dessutom våra lägenheter ett högre värde.
Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

För god trivsel

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Om akut skada inträffar i huset tag kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag på anslagstavlan i porten.
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el i gemensamma utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.
Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering, släpp inte in någon okänd person i fastigheten.

Fordon

Vid framförande av fordon inom området, visa hänsyn och aktsamhet, tänk på barnen.

Balkong och egen uteplats

Ta alltid stor hänsyn till dina grannar när du använder din balkong eller uteplats. Mattor, filtar, dukar och annat skakar du av på gården, inte på balkongen. Visst är det vackert med en blomstrande balkong, men placera dina blomlådor på insidan av balkongräcket för att undvika läckage och ras.

Grillning på balkong och egen uteplats

Kolgrillning är inte tillåten. Av säkerhetsskäl så är endast elgrill tillåten om man har helinglasade balkonger ovanför sig i huset i annat fall tillåts gasolgrill.

Grillning på balkonger och uteplatser sker på bostadsrättsinnehavaren eget ansvar. Beakta brand - och hälsorisker och ta hänsyn till dina grannar så att alla kan ha en trivsam miljö på sina respektive uteplatser och balkonger.

Kolgrillning är således endast tillåten på föreningens gemensamma uteplatser. Alla medlemmar är varmt välkomna att utnyttja de fasta grillplatser som finns på de båda innergårdarna.

Rökning

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåten. Detsamma gäller att kasta fimpar på marken utanför våra portar eller från balkongerna.
Tänk på att röken från balkongen ofta drar rakt in i någon av grannlägenheternas öppna fönster eller balkongdörr.

Husdjur

Ta alltid hänsyn till dina grannar när du har husdjur och tänk på att allergiker kan bli mycket besvärade.
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar, på gräsmattor eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Gård och lekplatser

Vi hjälps åt att skapa trivsel och hålla ordning i vår utemiljö och uppmanar våra barn att ta vara på sina leksaker.

Cyklar, Barnvagnar, mopeder och rullatorer

Cyklar skall förvaras i de särskilda utrymmen som föreningen anvisar, i cykelrum och i cykelställ. Cyklar får inte placeras så att de hindrar framkomligheten inom området.
Det finns rum speciellt avsedda för barnvagnar, rullatorer och rullstolar och dylikt i entréplanen.
På grund av att trapphus är utrymningsvägar och vägen för brandkår/sjukvårdspersonal att nå nödställda får inga barnvagnar, cyklar eller dylikt förvaras i trapphusen. För att underlätta städning i trapphusen ber vi dig ha din dörrmatta på insidan av din lägenhetsdörr.

Sophantering

Sopsugsinkast finns på Annedalsvägen 26 & 30. Det finns tre fraktioner som vi ska sortera i, organiskt och brännbart avfall samt tidningar.
Sopor får aldrig lämnas utanför lägenhetsdörren eller i trappuppgången. De får inte heller lämnas på innergårdarna eller balkong/uteplats då de drar till sig fåglar och råttor.

Miljörum

Föreningen disponerar ett gemensamt miljörum där medlemmar kan sortera återvinningsbart material.
Se till att vi hjälps åt och att ni följer de anvisningar som finns om vad som ska sorteras i vilket kärl. Ju bättre källsortering, desto mindre extra sophanteringskostnader. Entreprenören hämtar ingenting som ligger utanför kärlen och dess avsedda innehåll! För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen mycket pengar. Detta betalas i slutändan av oss boende. Lägg inget på golvet eller utanför soprummet.
Färgburkar och andra kemiska produkter får inte lämnas i miljörummet. Sådant avfall samt dina övriga grovsopor som inte är återvinningsbara, och därmed inte finns uppställt kärl för i miljörummet, ansvarar du själv för att transportera bort till den kommunala miljöstationen.

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad/balkongräcke eller tak.

Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar!
Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan kl. 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.
Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00 samt lördagar och söndagar mellan kl.10.00–18.00.
Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om Du tror att Du stör.

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver alltid styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftligt och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Uthyrning är alltid personlig. Ny hyresgäst = nytt tillstånd.
Medlemmen kvarstår som ansvarig mot föreningen för alla skador eller obehag som hyresgästen och dennes gäster kan åsamka andra medlemmar och/eller föreningen.

Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Du svarar endast för underhåll av husets inre delar. Föreningen svarar för det yttre underhållet.
Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras.
Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen, läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen för godkännande innan Du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid.
Ändring av ventilationen måste följa aktuell lagstiftning. Ändring av luftflöde får inte ske då det påverkar era grannar. Det är lämpligt att kontakta styrelsen om ni vill ändra något som t.ex. byte av spiskåpa.

Om Du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap.
Glöm inte att lämna kvar dessa trivselregler till den som övertar din lägenhet. Och kom ihåg att regelbundet kontrollera din brandvarnare!
Dessa trivselregler har antagits av styrelsen den 1 oktober 2102 att gälla fr.o.m. denna dag och gäller från det datumet tills nya regler utdelats.